Algemene voorwaarden

Defenities

 1. BrightLinks: Brightlinks, gevestigd te Hellevoetsluis onder KvK nr. 73032840.
 2. Klant: degene met wie BrightLinks een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BrightLinks en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BrightLinks.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en Offertes van BrightLinks zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BrightLinks zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt BrightLinks slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die BrightLinks hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die BrightLinks hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BrightLinks ten alle tijden wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BrightLinks vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BrightLinks, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien de partijen voor een dienstverlening door BrightLinks een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. BrightLinks is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BrightLinks de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. BrightLinks heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BrightLinks prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BrightLinks op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BrightLinks gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BrightLinks.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag BrightLinks zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van BrightLinks op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BrightLinks, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BrightLinks te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BrightLinks te verrekenen met een vordering op BrightLinks.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen ondere andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
  • geleverde zaken die nootzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • zaken van BrightLinks die bij de klant aanwezig zijn.
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van BrightLinks de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze door BrightLinks enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. BrightLinks voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. BrightLinks heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BrightLinks tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BrightLinks.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BrightLinks de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BrightLinks redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen BrightLinks en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 22 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nog nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant BrightLinks schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand.

Intelectueel eigendom

 1. BrightLinks behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en moddelenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragen met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquetes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightLinks (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van BrightLinks een onmiddelijk opeisbare boete van €5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van BrightLinks waaronder zijn recht naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaard BrightLinks tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BrightLinks geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door BrightLinks geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BrightLinks daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen BrightLinks uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BrightLinks in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BrightLinks gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BrightLinks.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BrightLinks ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als BrightLinks een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van het hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BrightLinks verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid BrightLinks

 1. BrightLinks is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.
 2. Indien BrightLinks aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. BrightLinks is nooit aanpsrakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemist besparingen of schade aan derden.
 4. Indien BrightLinks aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BrightLinks vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BrightLinks toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door BrightLinks niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BrightLinks in verzuim is.
 3. BrightLinks heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien BrightLinks kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoortlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BrightLinks in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BrightLinks kan worden toegerekend in een van de wil van BrightLinks onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk niet van BrightLinks kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleverancies, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BrightLinks 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakkomen dan worden de verplichtingen opgeschort totdat BrightLinks er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. BrightLinks is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevold van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. BrightLinks is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BrightLinks zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BrightLinks.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BrightLinks bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BrightLinks is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschijft.
Opgesteld op 20-1-2020.

Ben jij er klaar voorom jouw idee werkelijkheid te maken?

Let's talk